Nákupní košík 0 položek - 0 Kč

Kontakt


Naše výhody


 • Výroba z akátu
 • Výroba na míru
 • Individuální přístup k zákazníkovi
 • Kvalitní zpracování materiálu
 • Zpracujeme od prvovýroby po hotový výrobek
 • Výroba a montáž teras
 • Výkup akátové kulatiny

Obchodní podmínky

Na této stránce najdete:

Obchodní podmínky obchodní společnosti KASIK CZ s.r.o.
Reklamační řád obchodní společnosti KLASIK CZ s.r.o.

 

Obchodní podmínky
obchodní společnosti
KLASIK CZ s.r.o.

se sídlem Havířská 38, Zastávka, IČ: 27669211,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50513

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek č.1    Preambule

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnosti KLASIK CZ s.r.o., se sídlem Havířská 38, Zastávka, IČ: 27669211, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50513 (dále také „dodavatel) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále také „KS“) nebo smlouvy o dílo (dále také „SOD“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou osobou (dále také „odběratel“).
 2. Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Odběratel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy a reklamační řád, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 3. Kopii OP obdrží odběratel jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obdrží odběratel při převzetí předmětu smlouvy. OP a veškeré smlouvy jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Odchylná písemná ujednání, uvedená v KS, SOD nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP.
 5. Každou změnu OP oznámí dodavatel odběrateli nejpozději jeden měsíc přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně, e-mailem nebo vyvěšením na internetových stránkách dodavatele. Odběratel je oprávněn nejpozději 14 dnů přede dnem nabytí účinnosti změny OP změnu odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce 14 dnů ode dne doručení výpovědi dodavateli. Pokud odběratel změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou OP souhlasí. Na tento důsledek dodavatel odběratele v oznámení o změně OP zvláště upozorní. Ke změnám OP dodavatel přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

Článek č.2    Definice a výklad pojmů:

 1. Ustanovení těchto OP o dodavateli se použijí přiměřeně na prodávajícího a zhotovitele.
 2. Ustanovení těchto OP o odběrateli se použijí přiměřeně na kupujícího a objednatele.
 3. Ustanovení těchto OP o smlouvě se použijí přiměřeně na KS a SOD.

Článek č.3    Uživatelský účet

 1. Na základě registrace odběratele provedené na webové stránce může odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může odběratel provádět objednání předmětu plnění (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může odběratel provádět objednávání předmětu plnění (dále také jako „zboží“) bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené odběratelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou dodavatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany odběratele.
 4. Odběratel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy odběratel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy odběratel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Odběratel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek č.4    Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. KLASIK CZ s.r.o. sděluje, že:
 2. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, KLASIK CZ s.r.o.si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 3. požaduje úhradu ceny před převzetím plnění odběratelem od KLASIK CZ s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků odběratele na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
 4. KLASIK CZ s.r.o. neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 5. ceny zboží a služeb jsou na webové stránce uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v sídle dodavatele je náklad 0,- Kč;
 6. v případě, že odběratelem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

                              e.i.        kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

                             e.ii.        smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

                           e.iii.        smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla KLASIK CZ s.r.o., příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách KLASIK CZ s.r.o.;

 1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

                                    i.        o poskytování služeb, které KLASIK CZ s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

                                  ii.        o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli KLASIK CZ s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

                                 iii.        o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

                                 iv.        o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

                                  v.        o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 3. v případě, že spotřebitel má stížnost, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Článek č.5    Uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
 3. Pro objednání zboží vyplní odběratel objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ odběratel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b)    způsobu úhrady ceny za zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c)     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“).

 1. Před zasláním objednávky dodavateli je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle odběratel dodavateli kliknutím na tlačítklo Potvrdit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení odběrateli potvrdí elektronickou poštou (dále jen „přijetí objednávky“), a to na adresu elektronické pošty odběratele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická objednávka odběratele“). Smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem vzniká doručením přijetí objednávky.
 2. Nečiní-li odběratel objednávku pomocí objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu, je oprávněn doručit dodavateli závaznou objednávku. Ze závazné objednávky musí být zřejmý úmysl odběratele uzavřít smlouvu a vůle odběratele být vázán smlouvou v případě přijetí závazné objednávky ze strany dodavatele. Závazná objednávka musí obsahovat alespoň:

a)                   identifikaci odběratele (název /jméno a příjmení, IČ / RČ, DIČ, sídlo / bydliště, email, telefon, bankovní spojení, označení oprávnění jednat za odběratele),

b)                  předmět smlouvy v požadovaném množství,

c)                   požadovaný termín a místo dodání,

d)                  způsob dopravy,

e)                   předpokládanou cenu,

f)                    formu úhrady ceny,

g)                   v případě písemné objednávky musí být přiložen podpis oprávněné osoby jednat za odběratele,

každá závazná objednávka musí být dodavateli doručena písemně (emailem, poštou), případně předána dodavateli osobně či ústně, přičemž dodavatel tuto závaznou objednávku potvrdí.

 1. V případě, že závazná objednávka nemá všechny náležitosti ve smyslu čl. 5 odst. 5 OP, ale bude na základě ní plněno, nemůže se odběratel dovolávat neplatnosti objednávky a následně neplatnosti závazkového vztahu.
 2. V případě, že je dodavateli doručena závazná objednávka dle čl. 5 odst. 5 OP a ze které bude vyplývat vůle odběratele být smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany odběratele ve smyslu § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Návrh na uzavření smlouvy ze strany odběratele je pro odběratele závazný.
 3. Dodavatel se zavazuje potvrdit odběrateli nejpozději do 5 pracovních dní od doručení závazné objednávky čl. 5 odst. 5 OP přijetí závazné objednávky z jeho strany (poštou, emailem, telefonicky nebo osobně), případně odběratele informovat o tom, že jeho závaznou objednávku nepřijímá. Závazná objednávka se považuje za přijatou dodavatelem okamžikem potvrzení závazné objednávky ze strany dodavatele odběrateli. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění OP.
 4. Přijetí závazné objednávky dodavatel potvrdí tak, že odběrateli vystaví potvrzení objednávky, v němž bude uveden předmět smlouvy, cena, místo a termín dodání, způsob dopravy a forma úhrady ceny. Odběratel má právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat dodavateli písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky vystavené dodavatelem.
 5. V případě návrhu odběratele na změnu objednávky dodavatel odběrateli znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž zapracuje případné změny v objednávce. Smlouva je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží odběratel, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky.
 6. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění dodavatelem.
 7. Vzniklou smlouvu a všechny její dohodnuté náležitosti lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 8. Objednávku standardního zboží (běžně prodejného zboží u dodavatele) lze zrušit pouze do okamžiku dodání. Objednávku speciálně objednaného zboží pro daného zákazníka, je možné zrušit taktéž do okamžiku dodání zboží s tím, že náklady na takto stornované zboží budou v plné výši vyúčtovány odběrateli. Jedná se zejména o storno poplatky v distribuční síti, smluvní pokuty od subdodavatelů a další sankce. V obou případech je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek ve výši 10 % ceny.
 9.  Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, či závazné objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky, či závazné objednávky (například písemně či telefonicky).
 10. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem, či opakovaně porušili své povinnosti vůči dodavateli.
 11. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám.

Článek č.6    Předmět plnění

 1. Předmět plnění je specifikován ve smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, resp. v potvrzení objednávky, či závazné objednávky či upravené závazné objednávky dodavatelem.

Článek č.7    Cena a platební podmínky

 1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Uvedená cena je konečná, tj. včetně DPH v zákonné výši, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání předmětu plnění zaplatit.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Cena zboží je tedy uvedena bez poplatků za dopravné, balné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. K ceně předmětu plnění budou připočteny případné náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění, které budou připočteny v závislosti na zvoleném typu dodání do místa určení.
 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně ujednaných podmínek.
 4. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může odběratel uhradit dodavateli následujícími způsoby (dodavatel akceptuje následující platební podmínky):
 6. platba v hotovosti v provozovně dodavatele na adrese Havířská 38, Zastávka, a to pouzepo předchozí dohodě smluvních stran,
 7. platba předem na základě pro forma faktury,
 8. na dobírku při doručení předmětu plnění (hotovost přebírá od odběratele přepravce, odběratel hradí navíc tzv. dobírečné) v místě určeném odběratelem v objednávce, či závazné objednávce,
 9. platba na fakturu se splatností, a to pouze po předchozí dohodě smluvních stran.
 10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., .
 11. Společně s cenou zboží je odběratel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 12. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy.
 13. V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit cenu zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
 14. Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany odběratele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, či závazné objednávky (čl. 5 odst. 14), požadovat uhrazení celé ceny zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, ještě před odesláním zboží odběrateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 15. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem odběrateli nelze vzájemně kombinovat.
 16. Předmět plnění zůstává do úplného zaplacení ceny zboží, a případných nákladů spojených s dodáním zboží, ve vlastnictví dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází na odběratele převzetím věci, týž následek má, nepřevezme-li odběratel předmět plnění, ač mu dodavatel umožnil s předmětem plnění nakládat.
 17. Dodavatel je oprávněn po odběrateli požadovat uhrazení zálohy sjednané ceny, přičemž na tuto zálohu dodavatel na základě objednávky, či závazné objednávky vystaví pro forma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení pro forma faktury odběratelem je závazná objednávka odběratele dodavatelem neprodleně vyřizována. Dodavatel není povinen plnit před zaplacením zálohy odběratelem.
 18. Dodavatel vystaví fakturu při dodání předmětu plnění odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel třetí den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.
 19. Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za dodavatelem z jakéhokoliv titulu. Takové započtení pohledávky by bylo vůči dodavateli neúčinné.

Článek č.8    Místo plnění, přeprava a dodání věci

 1. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo dodavatele. Pokud je místem plnění místo jiné než sídlo dodavatele, jdou náklady k tíži kupujícího dle čl. 7 těchto OP.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku odběratele, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li dodavatel povinen podle smlouvy dodat zboží na místo určené odběratelem v objednávce, je odběratel povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, či závazné objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí odběratel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky dodavatele, jsou-li dodavatelem vydány.
 7. Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci odběrateli, který je podnikatelem jejím předáním dopravci, označí-li dodavatel věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro odběratele - podnikatele.
 8. V případě prodlení odběratele s převzetím věci řádně a včas, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli skladné za uskladnění věci v prostorách dodavatele, a to až do výše 100% z ceny věci.
 9. Má-li dodavatel věc odeslat nebo má-li dodavatel provést dopravu a vykládku objednané věci osobně, je odběratel povinen uhradit dodavateli náklady na dopravu věci a na její vyložení.
 10. Má-li odběratel u dodavatele nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je dodavatel oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků odběratelem, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není dodavatel v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení odběratele s placením ceny zboží se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

Článek č.9    Přechod nebezpečí škody a odpovědnost za vady

 1. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele převzetím předmětu plnění. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele také tehdy, nepřevezme-li odběratel předmět plnění, ačkoli byl předmět plnění připraven k předání ze strany dodavatele, nebo mu bylo umožněno s předmětem plnění nakládat.
 2. Dodavatel splní povinnost odevzdat předmět plnění odběrateli, umožní-li mu nakládat s předmětem plnění v místě plnění a včas mu to oznámí.
 3. Odběratel je povinen převzít i dílčí dodávky předmětu plnění, je-li to s ohledem na jeho povahu možné. V případě, že odběratel odmítne převzít řádně dodaný předmět plnění, je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.)
 4. Má-li být předmět plnění dodavatelem odeslán, odevzdá dodavatel předmět plnění odběrateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele a umožní odběrateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Dodavatel odevzdá odběrateli – spotřebiteli předmět plnění až, jakmile mu předmět plnění předá dopravce.
 5. Není-li ujednáno, jak má být předmět plnění zabalen, zabalí dodavatel předmět plnění podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování předmětu plnění a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří dodavatel předmět plnění pro přepravu.
 6. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu, ledaže dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

Článek č.10 Sankce ze smluv

 1. V případě prodlení odběratele s úhradou smluvené ceny nebo její části je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
 2. V případě prodlení odběratele s úhradou smluvené ceny nebo její části je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit dodavateli smluvenou cenu nebo část smluvené ceny, s níž je odběratel v prodlení.
 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

Článek č.11 Odstoupení od smlouvy

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti odběratele vyplývající ze smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti odběratele se považuje zejména:

a)  odběratel je v prodlení s úhradou zálohy nebo její části o více než 14 dnů,

b)  odběratel je v prodlení s úhradou ceny nebo její části o více než 14 dnů,

c)   odběratel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po dodavatelově upozornění,

d)  vůči odběrateli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zahájeno exekuční řízení vůči odběrateli,

e)  odběratel je v prodlení s převzetím předmětu plnění od dodavatele po dobu delší než 15 dnů.

 1. Odběratel – spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části ze zákonem stanovených důvodů. Pro odstoupení od smlouvy může odběratel – spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný dodavatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 OP. V tomto případě musí být zboží dodavateli vráceno do 14 dnů od odstoupení dodavateli. Odstoupí-li odběratel – spotřebitel od smlouvy, nese odběratel náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
 3. Odstoupí-li dodavatel od smlouvy z důvodů porušení povinností ze strany odběratele, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50% z ceny. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy dodavatele adresované odběrateli.
 4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany odběratele je dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny.
 5. V případě odstoupení od smlouvy nesmí nést předmět plnění známky poškození či použití. Dodavateli musí být řádně vrácen kompletní předmět plnění v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly odběrateli dodány. Přímé náklady na vrácení zboží nese odběratel.
 6. Pokud bude odstoupeno od smlouvy, jejíž plnění bylo již dohodnuto (začátek výroby,..) je odběratel povinen uhradit dodavateli poměrnou část smluvní ceny.
 7. Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží odběratelem dle tohoto článku OP je dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, není-li vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 8. Odběratel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené odběratelem bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči odběrateli nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku odběratele na vrácení ceny.
 9. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku OP vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od odběratele do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro přezkoumání vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je od odběratele přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté odběratelem již při vrácení zboží odběratelem či jiným způsobem, pokud s tím bude odběratel souhlasit a nevzniknou tím odběrateli další náklady. Dojde-li k odstoupení od smlouvy v souladu s těmito OP, či zákonem, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odběrateli dříve,než mu odběratel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.
 10. Odstoupení je účinné doručením jeho písemného vyhotovení smluvní straně, vůči které směřuje, formou doporučené zásilky na adresu uvedenou v úvodu této smlouvy, nejpozději však 10. den po předání písemného odstoupení k poštovní přepravě.
 11. Do doby převzetí zboží odběratelem je dodavatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel odběrateli přijaté peněžní prostředky bez bytného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený odběratelem.
 12. Je-li společně se zbožím poskytnut odběrateli dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a odběratel je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

SPECIÁLNÍ ČÁST – SMLOUVA O DÍLO

Článek č.12 Předmět plnění SOD

 1. Předmět plnění (dále jako „dílo“) je specifikován v SOD uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, resp. v přijaté objednávce, či závazné objednávce či upravené závazné objednávce objednatele potvrzené zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení a montáži díla využívat všech dostupných znalostí k tomu, aby zhotovené dílo plnilo sjednanou funkci v plném rozsahu.

Článek č.13 Cena Díla

 1. Cena díla je určena dohodou smluvních stran a je uvedena v SOD, resp. v přijaté objednávce, či závazné objednávce či upravené závazné objednávce objednatele potvrzené zhotovitelem.
 2. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla. Je-li však dílo prováděno po částech, vystaví zhotovitel částečnou fakturu po provedení každé části díla.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny, pokud mezi okamžikem uzavření smlouvy a provedením díla dojde ke snížení nebo zvýšení nákladů, zejména v důsledku změny cen vstupů (zejm. surovin/nebo energií). Na požádání prokáže zhotovitel objednateli faktory rozhodné pro úpravu ceny a její příslušné zvýšení nebo snížení. Objednatel je povinen zaplatit takto upravenou cenu díla.
 4. V případě, že zhotovitel zjistí existenci závad většího rozsahu, než jakou smluvní strany při uzavírání SOD předpokládaly, je zhotovitel povinen na toto objednatele upozornit a sdělit mu rozsah těchto potřebných změn spolu s oznámením, jak se změní cena díla za tyto opravy. Objednatel je povinen se ke změně díla a změně ceny za provedení díla ve smyslu předchozí věty písemně vyjádřit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne sdělení změny rozsahu díla a ceny díla. Nevyjádří-li se objednatel ve lhůtě shora uvedené, má se za to, že se změnou rozsahu díla souhlasí a zavazuje se zaplatit novou cenu, jíž mu zhotovitel sdělil.
 5. Dohodnou-li se strany po uzavření SOD na omezení rozsahu díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně sníženou; dohodnou-li se smluvní strany po uzavření SOD na rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou.

Článek č.14 Provedení a předání Díla

 1. Zhotovitel provádí dílo s potřebnou péčí a vychází z dostupných výrobních či technologických postupů, a konstrukčních řešení.
 2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo zhotovené v rozsahu a kvalitě dohodnuté v SOD, a to v místě dohodnutém SOD, jinak v místě provádění díla.
 3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli řádné splnění závazku dle SOD, resp. osobně popř. prostřednictvím zmocněné osoby převzít dílo. Neumožní-li objednatel zhotoviteli řádné splnění díla, zejména poruší-li některou svoji povinnost, po dobu prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti není zhotovitel povinen dílo provádět a o tuto dobu se prodlužuje termín provedení díla.
 4. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů, příp. z jiných objednatelem nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení díla nezbytné.
 5. Dílo se předává na základě předávacího protokolu (dále jen jako „předávací protokol“). Dílo předává zhotovitel nebo jím pověřená osoba. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny do předávacího protokolu, konkrétně se zpravidla uvádějí do kolonky „poznámky“, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu objednatelem. Stejně tak se dílo považuje za předané v případě, kdy se objednatel v dohodnutém termínu a čase k převzetí díla nedostaví, případně pokud bezvadné dílo, tím se rozumí i dílo mající nepodstatné vady, odmítne převzít. Za nepodstatné vady jsou pro účely SOD a těchto OP považovány takové vady, které nemají vliv na funkci díla.
 6. Termín plnění je určen dohodou smluvních stran a je uveden v SOD. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem plnění. Zhotovitel oznámí bez zbytečného odkladu objednateli dokončení díla a vyzve jej k převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít do 5 dnů od oznámení dokončení díla ze strany zhotovitele. V případě, že objednatel se bez předchozí omluvy nedostaví k převzetí díla nebo v případě, že objednatel bezdůvodně odmítne převzít dílo, má se za to, že 5. (pátý) den po oznámení o dokončení díla bylo dílo řádně a včas předáno.

Článek č.15 Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@klasikcz.eu. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle dodavatel na elektronickou adresu spotřebitele.
 3. Odběratel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Odběratel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Odběratel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 5. Odběratel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.
 6. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Článek č.16 Ochrana osobních údajů

6.1 Zpracování osobních údajů a jejich ochranase řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále též jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Podrobné informace a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách naší společnosti v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Článek č.17 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu odběratele.

Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky dodavatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač odběratele, může odběratele souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Článek č.18 Doručování

9.1.                                                 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9.2.                                                 Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, případně na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

Článek č.19 Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran těmito OP, či smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
 3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu OP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení dohodly, že všechny spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito OP či v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 6. Smluvní strany se dohodly, že škoda se hradí v penězích a odchylují se tak od ustanovení § 2951 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 7. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.
 8. Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou faktury déle než 40 dní, předá dodavatel řešení pohledávky za odběratelem společnosti Law Assist s.r.o., IČ: 293 21 549, se sídlem Dvořákova 588/13, 602 00 Brno. Společnost Law Assist s.r.o. poté nejdříve zašle odběrateli předžalobníupomínku, za kterou je odběratel povinen zaplatit společnosti Law Assist s.r.o. částku v minimální výši 2.500 Kč + DPH.
 9. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.
 10. Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování Havířská 38, Zastávka, email:info@klasikcz.eu, telefon: +420 546 429 411.
 11. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 12.9.2017 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.

PŘÍLOHA Č. 1
obchodních podmínek obchodní společnosti KLASIK CZ s.r.o.
Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo (*), v případě uzavření kupní smlouvy ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat KLASIK CZ s.r.o., se sídlem Havířská 38, Zastávka, IČ: 27669211, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného předmětu plnění nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Předmět plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese KLASIK CZ s.r.o., se sídlem Havířská 38, Zastávka, IČ: 27669211. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete předmět plnění zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením předmětu plnění.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty předmětu plnění v důsledku nakládání s tímto předmětem plnění jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od této smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby dodavatel začal plnit již během lhůty pro odstoupení od této smlouvy a přitom dodavatel splnil svůj závazek (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) za podmínek stanovených ve smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu dodavatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o splnění závazku ze smlouvy již informován ze strany dodavatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(oddělte a vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:        KLASIK CZ s.r.o., se sídlem Havířská 38, Zastávka, IČ: 27669211
Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o dílo (*), od smlouvy kupní (*).
Datum uzavření smlouvy:
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
Datum:
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Reklamační řád
obchodní společnosti
KLASIK CZ s.r.o.

se sídlem Havířská 38, Zastávka, IČ: 27669211,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50513

 1. Odběratel je povinen předmět plnění podle možnosti prohlédnout neprodleně po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 2. Prodlením odběratele s převzetím předmětu plnění vzniká dodavateli právo předmět plnění po předchozím upozornění na účet odběratele vhodným způsobem prodat poté, co odběrateli poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li odběratel s úhradou sjednané ceny, kterou je předání předmětu plnění podmíněno.
 3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 4. Dodavatel odpovídá odběrateli, že zboží je při převzetí zboží ve shodě se smlouvou, tedy že nemá vady. Shodou se smlouvou se rozumí, že zboží má ujednané vlastnosti, chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5.  Ujednání odst. 10 tohoto článku OP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, kterou odběratel sám způsobil, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či chybným užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 6. Právo odběratele z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět plnění při přechodu nebezpečí škody na odběratele, byť se projeví až později. Právo odběratele z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti.
 7. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím předmětu plnění věděl, že předmět plnění má vadu, nebo pokud odběratel vadu sám způsobil.
 8. Práva z vadného plnění uplatňuje odběratel u dodavatele v sídle jeho podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od odběratele reklamované zboží.
 9. Reklamace vad odběratele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu nebo číslo SOD či KS, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 10. Za vadu předmětu plnění se nepovažuje obvyklý barevný rozdíl či rozdíl struktury materiálu apod.
 11. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných odběratelem nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení výrobku nezbytné.
 12. V případě vad, které byly odběratelem řádně a včas reklamovány, a které dodavatel uznal za oprávněné, může odběratel vůči dodavateli dle své volby uplatnit kterýkoli z níže uvedených nároků.
 13. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má odběratel právo:

a)   na odstranění vady dodáním chybějící věci,

b)   na odstranění vady opravou,

c)   na odstranění vady výměnou vadné věci,

d)   na přiměřenou slevu z ceny, nebo

e)   odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má odběratel právo:

a)   na odstranění vady,

b)   na přiměřenou slevu z ceny.

 1. Odběratel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže odběratel změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li odběrateli, že vady neodstraní, může odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
 2. Nezvolí-li odběratel své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy.
 3. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li předmět plnění vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
 4. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady předmětu plnění,
 5. použil-li odběratel předmět plnění ještě před objevením vady,
 6. nezpůsobil-li odběratel nemožnost vrácení předmětu plnění v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.
 7. Neoznámí-li objednatel vadu předmětu plnění včas, soud mu práva z vadného plnění nepřizná.
 8. Dokud odběratel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním ch